โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 7 พ.ศ. 2560
โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
 
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 โรงเรียน
 
 
ที่มาของโครงการ “โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท”
  หลักการและเหตุผล
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี
ในปีพ.ศ. 2554บริษัทฯ ประสงค์จะทำประโยชน์ เพื่อสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน และมีความต้องการช่วยเหลือ
โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียน
โดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
2. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3. เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
4. เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปพัฒนา ถิ่นฐานบ้านเกิด