โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 5 ปี 2558

โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด


โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 
2.โรงเรียนบ้านป่าไร่ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
 
3.โรงเรียนบ้านนาเยีย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รวมโรงเรียน ปี 2558